Статутарна комисија

Спасе Стојаноски - претседател на статутарната комисија

Сребран Стоичов,

Симеон Ангеловски,

Ружа Јовановска,

Митко Сандев.