Статутарна комисија

Спасе Стојаноски - претседател на статутарната комисија

Крсто Додевски

Ружа Јовановска

Митко Николов

Митко Сандав