Извршен одбор

Вангел Димков - претседател на извршниот одбор

Олга Кунгуловска

Борис Стојаноски

Грозда Данова

Атанас Илиев

Мимоза Селмани

Мујо Красниќ

Лилјана Тодоровска

Миле Пешевски

Мирољуб Орландиќ

Стојан Дракалски

Сребрен Стоичов

Валентина Ранѓеловиќ

Атукран Усеин

Миле Андоновски

Виолета Вељаноска

Илми Идризи