Главен одбор

Будимир Јовановски

Душан Ѓурковски

Јасмина Апостолова

Иван Брадиќ

Славе Кралевски

Евзи Мемети

Верка Митева

Наим Алимов

Ристо Димовски

Панте Чочковски

Љубе Петровски

Александар Рулески

Филип Котели

Стојан Ташевски

Зоран Ќурапов