За нас

Во изминатиот временски период во програмите на релевантните политички партии во Македонија многу малку се вградени основните интереси на пензионерите. Најчесто се спомнуваат во изборните платформи, односно кампањите, кога на партиите им требаат гласовите на пензионерите, а по завршената “задача“ остануваат само декларативни ветувања и низок степен на реализација на ветеното.
На просторите на некогашна Југославија (Словенија, Хрватска и Србија) успешно функционираат неколку политички пензионерски партии, кои имаат парламентарен статус и учествуваат во извршната власт.